ASCII MSN Nick Names

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • (*)´¯`°¤.¸.¤dêvil§ & angêl§ døn`t match!´¯`°¤.¸.¤(*)
 • (K)(¨`v´¨)ur da #1 hottê§t guy øn my list, & it`s hard 2 bêliêvê that ur b-4 Jo§h Hartnêtt(¨`v´¨)(K)
 • (*).·´¸.·´¨¤I`m gønna §tick 2 u likê gluê.·´¸.·´¨¤(*)
 • (*).·´¸.·´¨¤do guy§ rêally carê about høw u fêêl or ju§t how u løøk??:(.·´¸.·´¨¤(*)
 • (*)´¯`°¤.¸.¤I løøk gøød & I knø it but can u têll mê 1 morê timê PLZ:)
 • (*).·´¸.·´¨¤Guꧧ wut?? I §aw da hottê§t guy 2day!!! Yummy!!.·´¸.·´¨¤(*)
 • (*)´¯`°¤.¸.¤Whên wê §ay it`§ ova! Its ova!´¯`°¤.¸.¤(*)
 • (*).·´¸.·´¨¤I must not cha§ê da boy§.·´¸.·´¨¤(*)
 • (K)(>’.’<)i`m all urz do wut u want with mê, i`m up 4 anything(>‘.’<)(K)
 • (K)(¯`·._)Mø§t båñgiñ chick u êvå §êêñ ñøt êvêñ N꣣y cøu£d ridê wit mê(¯`·._)(K)
 • ¤w꣣ w꣣ w꣣ £øøk whø wê håvê hê®ê¿? £i£ mi§§ kñøw it 壣!¤
 • (*).·´¸.·´¨¤i £øøk, i fiñd & i kêêp!!!.·´¸.·´¨¤(*)
 • (K).·´¸.·´¨¤ñøticê mê, cøz u® bøyf®iêñd i§ åbøut 2.·´¸.·´¨¤(K) :P
 • (R)(>’.’<)§iñg£ê, but å£mø§t tåkêñ(>‘.’<)(R)
 • (K)(¯`·._)Måñ I fêêl likê å wømåñ(¯`·._)(K)
 • :P *>Ï †h®øw PëãÑü†§ Ć Ø£d £ãDïê§>* :P
 • (K)¤¨¨¤Flirtåtioñ: åttêntioñ with Intêñtioñ¤¨¨¤(K)
 • ´¯`°¤.¸.¤…Bøñd. Jåmê§ Bøñd´¯`°¤.¸.¤
 • :P O.o°SMILE, it §cårê§ thê SH*T øutå pêøplê!°o.O :P
 • ´¯`°¤.¸.¤I’££ bê båck´¯`°¤.¸.¤
 • (¨`v´¨)Luvd by §um, h8êd by måñy, êñviêd by mo§t, yêt wåñted by plênty(¨`v´¨)
 • (*)·´`·.¸.»he who låugh§ lå§t think§ §lowê§t·´`·.¸.»(*):S
 • :)*¤a §milê i§ å curvê thåt cåñ §tråighteñ out å lot of thiñg§¤*:)
 • ¤i triêd §ñiffing cokê oncê, but the ice cubê§ got §tuck up my ño§ê¤;)
 • (L)¤§TARING woñ’t makê u like mê!DUH!¤(L)
 • :D ¤If å guy êvêr têll§ u to §uck it §åy I’m §orry I chokê oñ §måll thing§¤:D
 • (*):::::…I’m bloñdê, what’§ ur êxcu§ê?¿?¿…:::::(*)
 • ;):::::…I’m ñot oñliñê, ur computêr’§ lying to u…::::: ;)
 • (R)(¨`v´¨)I wåññå be bårbiê, thåt b*tch hå§ êvêrythiñg!(¨`v´¨)(R)
 • (*)»–»I ñêvêr §åid it wås ur fåult…I just §åid I wås blåming u«–«(*)R)
 • »–»I’m ñot å complêtê idiot, §omê pårt§ r mi§§iñg«–«:P

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12